Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NR 3

A- A A+

Oferta poradni

 

 

OFERTA PRACY

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3

W SZCZECINIE

W ROKU SZKOLNYM  2023/2024      

 

Diagnoza dzieci i młodzieży dotyczy:

 • wczesnego wykrywania deficytów i zaburzeń rozwojowych
 • wad wymowy
 • określenia dojrzałości szkolnej
 • wykrywania przyczyn trudności dydaktycznych i wychowawczych
 • oceny poziomu rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży
 • diagnozowania dzieci i młodzieży z zaburzeniami sfery emocjonalno-społecznej (nadpobudliwość, zahamowanie emocjonalne, lęki, nerwice, moczenie nocne)
 • określenia uzdolnień pod kątem indywidualnych programów i toku nauki w szkole
 • określenia uzdolnień i pomocy przy wyborze dalszego kształcenia, szczególnie po ukończeniu podstawowej i szkoły ponadpodstawowej
 • przydatności do wyboru kierunku nauki w szkole ponadpodstawowej ze względu na przeciwwskazania zdrowotne
 • przydatności do praktycznej nauki zawodu (uczniowie szkoły podstawowej, którzy nie ukończyli 16 roku życia)
 • orzekania o kształceniu specjalnym i o potrzebie nauczania indywidualnego oraz wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka
 • nauczania domowego

Dzieciom i młodzieży organizujemy:

 • indywidualną terapię pedagogiczną dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania
 • indywidualną terapię pedagogiczną dla dzieci ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi
 • indywidualną terapię pedagogiczną dla dzieci przedszkolnych 6- i 7-letnich
 • indywidualną terapię pedagogiczną dla uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki
 • indywidualną terapię pedagogiczną dzieci z trudnościami szkolnymi z elementami kinezjologii edukacyjnej
 • ndywidualne zajęcia dla dzieci z zakresu terapii ręki z elementami metody SIhand 
 • indywidualną terapię dla młodzieży ponadgimnazjalnej
 • indywidualną terapię twórczej wizualizacji i relaksacji
 • indywidualną terapię logopedyczną
 • grupową terapię pedagogiczną dla uczniów z trudnościami w czytaniu, pisaniu i liczeniu z wykorzystaniem programu Ortograffiti i elementów kinezjologii edukacyjnej  
 • zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami zachowania (kl. I-III)
 • zajęcia socjoterapeutyczne   dla dzieci zaburzeniami zachowania - nieśmiałymi, zahamowanymi kl. I-II  
 • zajęcia integracyjne dla całych klas organizowane na terenie poradni
 • badania słuchu Platformą Zmysłów "Słyszę"
 • przesiewowe badania wzroku programem "Widzę"
 • trening myślenia twórczego dla dzieci zdolnych (TMT)
 • trening autogenny Shultza
 • terapię dzieci moczących się i ich rodzin
 • prelekcje, lekcje zawodoznawcze
 • giełdy i targi zawodoznawcze
 • punkty konsultacyjne na terenie szkół w ramach orientacji zawodowej

Rodzicom:

  umożliwiamy udział:

 • w terapii rodzinnej krótkoterminowej, ukierunkowanej na szukanie sposobów rozwiązania problemu
 • w rozmowach mediacyjnych z rodzinami
 • w warsztatach umiejętności wychowawczych „Szkoła dla rodziców i wychowawców”
 • w warsztatach doskonalących umiejętności wychowawcze rodziców w zakresie budowania  relacji pomiędzy rodzeństwem :Szkoła dla rodziców i wychowawców cz II - Rodzeństwo bez rywalizacji" 
 • w cyklu spotkań "Warsztaty dla Dobrych Rodziców" dla rodziców dzieci z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD), Zespołem Aspargera lub przejawiających zachowania trudne
 • w spotkaniach psychoedukacyjnych na terenie poradni "Kocham i reaguję - problem depresji u dzieci i młodzieży" oraz "Moje dziecko dojrzewa. Ja uczę się dojrzewać razem z nim"
 • w zajęciach otwartych na terenie szkół i poradni
 • w spotkaniach tematycznych – prelekcjach na terenie szkół i przedszkoli
 • w prelekcjach związanych ze ścieżką edukacyjno-zawodową ich dzieci
 • w rozmowach terapeutycznych

udzielamy:

 • porad postdiagnostycznych
 • porad bez badań (konsultacje) na terenie poradni oraz szkół i przedszkoli – Punkty Konsultacyjne i Dni Otwarte
 • porad postdiagnostycznych dotyczących terapii wad wymowy
 • pomocy w kreowaniu drogi edukacyjnej dzieci (punkty konsultacyjne w ramach orientacji zawodowej na terenie szkół i poradni)

Pedagogom, nauczycielom i wychowawcom proponujemy:

 • konsultacje
 • porady
 • rady szkoleniowe
 • grupę wsparcia dla pedagogów szkolnych  na terenie poradni
 • punkty konsultacyjne na terenie szkół i przedszkoli
 • warsztaty umiejętności wychowawczych dla nauczycieli przedszkolnych
 • wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy uczniów
 • wspieranie szkoły w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie placówek i poradni
 • prowadzenie lekcji wychowawczych na temat "O agresji w naszym otoczeniu", "Czym jest empatia", "Nasz sposób widzenia świata"
 • wprarcie nauczycieli zawodoznawstwa: lekcje i warsztaty w szkole "Co dalej po szkole podstawowej?", "Budujemy przyszłość - planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej",

 

PRZERWA WAKACYJNA

UWAGA

Informujemy, że w okresie od dnia 5 lipca 2024 roku do dnia 16 sierpnia 2024 roku ustala się przerwy w pracy niektórych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.
Przerwy w w/w okresie zostały usta]one według następującego harmonogramu:
 
1. 8 -19 lipca 2024 r.  Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna Nr 4, ul. Romera 6,
2, 15 -26'Iipca 2024 r  Pc]radnia Psychologicznc) -Pedagógiczna Nr 1, al. Papieża Jana Pawła 112,
3. 22 Iipca -2 sierpnia 2024r.Poradnia Psychologiczno -Pedagogjczna Nr 2, ul, Jaśminowa 4,
4. 29 lipca ~ 9 sierpnia 2024r. Poradnia Psychologjczno -Pedagogjczna Nr 3, ul. Emilii Plater 86,
5 5 -16 sierpnia 2024 r. Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne, ul. Adama Mickiewicza 23.
 
Wszystkie poradnie wznawiają pracę w pełnym zakresie oraz zgodnie z rejonizacją od dnia 19 sierpnia 2024 roku.