Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NR 3

A- A A+

Koncepcja pracy

 

 

KONCEPCJA PRACY

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3

                                        

PPP 3  - Potrzebujesz  Pomocy  Przyjdź

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 jest  placówką otwartą  na problemy dziecka, jego  środowisko rodzinne i szkolne.

Celem  poradni   jest   dobro dziecka

 

 Swoim klientom ; dzieciom, ich rodzicom, nauczycielom  udzielamy  specjalistycznej  pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym logopedycznej     

 Rejon działania poradni obejmuje dzielnice;

 • STOŁCZYN
 • SKOLWIN
 • WARSZEWO
 • GOLĘCIN
 • GOCŁAW
 • NIEBUSZEWO
 • NIEBUSZEWO- BOLINKO
 • ŻELCHOWO
 • DRZETOWO –GRABOWO

WIZJA

„SZCZĘŚLIWE     DZIECKO    w     RODZINIE I SZKOLE  ”

MISJA

Jesteśmy po to, by rozumieć, wspierać i pomagać.

cel nadrzędny  -  dobro klienta  poradni ; dziecko, jego rodzic, nauczyciel

Zapewniamy ;

 

 • poszanowanie praw człowieka z uwzględnieniem prawa do indywidualnego rozwoju,
 • atmosferę bezpieczeństwa

     

                                   

Zadanie priorytetowe:

- udzielanie szerokiej i fachowej   pomocy psychologiczno-pedagogicznej  , w tym logopedycznej naszym klientom , zgodnie z ich oczekiwaniami

 

 • Oferujemy  naszym klientom umiejętność zdiagnozowania problemu, wyciągnięcia przemyślanych  wniosków z diagnozy i możliwość skorzystania z odpowiedniej porady lub terapii.
 • Kładziemy  nacisk, aby pomoc mogły otrzymać właśnie już małe dzieci, we wczesnym okresie ich rozwoju, aby diagnoza była szybko określona, a pomoc jak najbardziej skuteczna.
 • Wspieramy   uczniów w procesie edukacji , pomagamy zapobiegać, redukować, minimalizować trudności, na jakie może  napotykać młody człowiek w procesie uczenia się oraz funkcjonowaniu emocjonalnym i społecznym.
 • Udzielamy  dzieciom, młodzieży oraz ich rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogiczne w rozpoznawaniu, rozwijaniu indywidualnych potrzeb oraz możliwości rozwojowych,
 • Wspieramy  rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • Prowadzimy  terapię  dzieci, młodzieży oraz ich rodzin,
 • Organizujemy i wspomagamy szkoły  w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 •  Wspieramy nauczycieli w  realizowaniu zadań         profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki
 • Podejmujemy  działania  z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
 • Prowadzimy  edukację dotyczącą  ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli,
 • Udzielamy  wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
 • Współpracujemy  ze szkołami w opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno–terapeutycznych
 • Określamy  niezbędne  do nauki warunki , sprzęt specjalistyczny  i środki dydaktyczne, odpowiednie  ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia niepełnosprawnego.

 

ZAŁOŻENIA DO DALSZEJ PRACY

Kontynuowanie pracy szeroko otwartej  na potrzeby wszystkich zainteresowanych i potrzebujących wsparcia.

Rozszerzanie  działalności w celu  dostępności do pomocy psychologiczno-pedagogicznej  każdemu dziecku potrzebującemu takiej  pomocy.

Przeniesienie  form pracy poradni w teren.

 

Dążyć będziemy do:

 • objęcia opieką każdego dziecka niepełnosprawnego od urodzenia do ukończenia  edukacji, objęcia różnorodną terapią jak najszerszej grupy dzieci i młodzieży z problemami w nauce i zachowaniu
 • skutecznej profilaktyki zagrożeń współczesnego świata
 • zwiększenia efektywności swoich działań poprzez doskonalenie własnych umiejętności  pomagania , głębszego rozpoznania potrzeb środowiska oraz oferowania  pomocy adekwatnej do oczekiwań naszych klientów 
 • osiągnięcia wysokiej jakości naszych diagnoz oraz zgodnego z naszą wiedzą i doświadczeniem orzekaniem do odpowiednich form kształcenia i opiniowaniem w sprawach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

Niniejsza koncepcja zaopiniowana  została pozytywnie i przyjęta do realizacji na posiedzeniu rady pedagogicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 3  w dniu 05.10.2016r.